Oferta

1) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykonywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku: użyteczności publicznej, banku, biurowca, szpitala, centrum handlowego, supermarketu, sklepu, szkoły, uniwersytetu, przedszkola, żłobka, domu opieki, domu pomocy społecznej, domu wczasowego, pensjonatu, sanatorium, stacji paliw, zakładu produkcyjnego, magazynu, teatru, muzeum, kina, hotelu i innych obiektów w których jest wymagana instrukcja przeciwpożarowa - dowiedz się więcej.

Cena (koszt opracowania) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego uzależniona jest od kilku czynników i ustalana jest za każdym razem indywidulanie. Wystawiamy faktury VAT.

2) Ocena Zagrożenia Wybuchem

Sporządzenie dokumentu oceniającego zagrożenie wybuchem. Należy wykonać go wszędzie tam, gdzie istnieją zagrożenia związane z procesami technologicznymi, w których występują pyły, gazy lub pary mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Wymogi prawa skierowane do podmiotów prowadzących procesy technologiczne, z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane mówią, że w takich przypadkach powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. W przypadku gdy na podstawie dokonanych obliczeń pomieszczenie, przestrzeń zostanie zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem należy dodatkowo opracować Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Koszt wykonania analizy zagrożenia wybuchem uzależniony jest od czynników takich jak:

-stopień skomplikowania konstrukcji zagrożonego pomieszczenia;

-stopień skomplikowania procesu technologicznego stwarzającego zagrożenie;

-dostępu dokumentów: rzutów obiektu (papierowych bądź elektronicznych), instrukcji technologiczno – ruchowych urządzeń biorących udział w procesie technologicznym stwarzających potencjalne zagrożenie wybuchowe.

3) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)

Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy w którym prawdopodobne jest iż może wystąpić atmosfera wybuchowa, powinien sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, na podstawie opracowanej oceny ryzyka wystąpienia wybuchu. 

W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać ponownej analizy / aktualizacji dokumentu.

4) Plany ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków bezpieczeństwa

Wykonujemy plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych.

5) Zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez

Zabezpieczamy pod względem ppoż imprezy plenerowe, jak również organizowane obiektach itp.

6) Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

7) Kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektów (Outsourcing)

Usługa ta to całokształt działań związanych z ochroną przeciwpożarową czyli: prowadzenie wymaganej dokumentacji, organizacja ćwiczeń obsługi sprzętu ppoż. oraz ćwiczeń ewakuacyjnych (raz na dwa lata), sprawdzanie ogólnego stanu zabezpieczenia pożarowego obiektu. W razie potrzeby zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych.

8) Wyposażanie obiektów w wymaganą ilość gaśnic, znaków ewakuacyjnych oraz dokumentacje

onieczną do odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną przed oddaniem do użytku.

9) Oznakowanie obiektów

Wyposażamy obiekty w znaki ewakuacyjne ochrony przeciwpożarowej.

10) Próbna ewakuacja

Kompleksowe przygotowanie i nadzór nad próbnymi ewakuacjami, w zakresie naszych obowiązków znajduje się:

  • przygotowanie scenariusza pożarowego,
  • przeszkolenie uczestników w zakresie ochrony ppoż. oraz ewakuacji,
  • zawiadomienie i kontakt z Państwową Strażą Pożarną,
  • nadzór nad ćwiczeniami,
  • lista obecności uczestników,
  • sporządzenie sprawozdania i ocena przebiegu ćwiczeń.

11) Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej