Instrukcja

Potrzebne informacje

Kontaktując się telefonicznie bądź wysyłając zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o przygotowanie poniższych informacji (przyspiesza i ułatwia nam to wycenę takiego dokumentu):

  • Powierzchnia użytkowa obiektu; kubatura. inwentaryzacja, mapa terenu).
  • Wysokość bądź liczba kondygnacji.
  • Krótki opis czym zajmuje się firma (prace biurowe, zakład produkcyjny, centrum logistyczne, instytucja, hotel, magazyn itp.).
  • Posiadana dokumentacja (projekt budowlany, rzuty kondygnacji budynku w formie elektroczninej - dowolnego formatu, rzuty w formie papierowej.

Opracowanie instrukcji

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, wizję lokalną obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W instrukcji uwzględniamy nowe przepisy, które weszły w życie w 2010 r.

Instrukcja składa się z:

  1. Część opisowa - zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  2. Część graficzna - zawierająca rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, sprzętu przeciwpożarowego, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu/ów na działce.
  3. Załączniki - np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wg wymagań.

 

W praktyce:

W momencie kiedy zdecydują się Państwo na współpracę z nami, uzgadniamy odpowiadający obu stroną termin i umawiamy się na wizję lokalną. Polega to na tym, iż pojawiamy się w danym obiekcie i zbieramy informacje na jego temat oraz na temat jego codziennego funkcjonowania. Jeżeli w obiekcie przeprowadzane są procesy technologiczne, zalecanym jest aby w wizji lokalnej uczestniczyła osoba posiadająca odpowiednią wiedzę. Zwykle są to zakładowi BHPowcy, inspektorzy ppoż, administratorzy, główni elektrycy, technicy itp. Podczas takiego spotkania wymieniamy się informacjami. Na ogół to z naszej strony pada więcej pytań. Ma to na celu dokładne zrozumenie zasad panujących w firmach czy zakładach, a następnie przygotowanie dokumnetu regulującego wszystkie kwestie przeciwpożarowe.